เอกสารฟรีนี้ระบุถึงประสิทธิผลของเครื่องจักรโดยรวม (OEE) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อโรงงานผลิตอาหารสัตว์ของคุณ


ดาวน์โหลดเอกสารฟรีนี้เพื่อเรียนรู้สิ่งต่อไปนี้

  • ภาพรวมของ OEE
  • OEE ในการผลิตเครื่องมือขนาดเล็กแตกต่างกับการผลิตอาหารสัตว์อย่างไร
  • OEE มีประโยชน์อย่างไรสำหรับการผลิตอาหารสัตว์